If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Opstaan

Uit 'n slagaartjie bloei die lewensvog.
Alles is afgeskaal.
Met kragvloei beperk tot die hoofraam,
neem 'n bekende eggolose met swye oor.
Berustend, geduldig, wys, tydsaam, stil.

Met hoe kort ek die lewenspaadjie ag
kon ek skaars toelaat dat
die passiewe gasheer wat ek is,
die deur durf oopmaak
vir die kille stille tyd.

Dis wel jare van vorming
waarop ek nou reken,
vir die wagtende, verwagting en afwagting --
op die ontvorming,
die hervorming
en eweneens die vervorming
waarmee ek die toon gaan aangee
as 'n toonbeeld
van juistheid, integriteit en moed.

Mei 99

From a little artery bleeds the living fluid.
Everything is scaled back.
With the flow of power limited to the main frame,
a well-known eccoless takes over in silence.
Accepting, patient, wise, slowly, still.

Considering how shot I view the road of life to be
I could scarcely permit that
the passive host that I am,
dare open the door
for this chilling silent time.

Indeed it has been the years of forming
that I now count on,
for the waiting, the expected and expectation --
on the unforming,
the reforming
and also the reforming
with which I can set the pace
as an exemplary
of justice, integrity, and courage.

Mei 99