If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Die Geskenk

Vier broers wat arm grootgeword het, het verder gaan studeer en het almal suksesvolle professionele loopbane gehad.  Hul bejaarde moeder wat hulle alleen grootgemaak het, het ver van hulle gewoon en hulle het selde by haar gekom. Een Kersfees eet die broers saam en elkeen vertel trots van die duur geskenk wat hy vir hulle bejaarde moeder gegee het.Four brothers who grew up poor, studied further, and all had successful professional careers. Their elderly mother, who raised them alone, lived far from them and they rarely come to see her. One Christmas the brothers ate together and each one told with pride of the expensive gift each one gave their elderly mother.
Die eerste sê: "Ek het vir Ma 'n groot en weelderige huis laat bou." The first says: "I gave Mom a large and fancy house."
Die tweede sê: "Ek het 'n tuisteater van R100,000 vir haar laat insit.""The second said:" I installed a home theater of R100,000 for her."
Die derde spog: "EK het gesorg dat my Mercedes-agent 'n nuwe SL600 vir haar aflewer."The third boasted: "I saw to it that my Mercedes agent gave her a brand new SL600."
Die vierde antwoord: "Julle weet mos hoe baie Ma daarvan hou om die Bybel te lees, maar dat sy nou byna heeltemal blind geword het en nie meer self kan Lees nie?  Ek het by 'n unieke troeteldierwinkel 'n papegaai ontdek wat die hele Bybel uit sy kop ken!  Dit het 20 leraars 12 jaar geneem om hom alles te leer.  Ter betaling moes ek belowe om vir die volgende 20 jaar jaarliks R100,000.00 aan die kerk te gee, maar dit was die moeite werd..  Nou kan sy net 'n Skrifgedeelte noem, en die papegaai sal dit vir haar voordra."  Die ander broers was beïndruk.The fourth said, "You know how much Mom likes to read the Bible, but that she is now almost blind and cannot read it by herself anymore? At a unique pet store I discovered a parrot that knows the entire Bible by heart! It took 20 preachers 12 years to teach him everything. For payment I had promised for the next 20 years an annual  donation of R100,000.00 to the church, but it was worth it .. Now its just mention a passage, and the parrot will recite it to her. "The other brothers were impressed.
Na Kersfees stuur die tannie toe haar dankie-sê briewe: "Dawie, dankie vir die huis wat jy laat bou het.  Maar dit is eintlik heeltemal te groot.  Ek kan net een kamer gebruik, maar ek moet alles skoon hou en ek is doodmoeg."After Christmas the aunty sent her thank-you letters: "David, thanks for the house you built. But it is really too big. I can only use one room, but I have to keep everything clean and I am dead tired."
Leon, jy het vir my die fantastiese tuisteater gegee wat plek het vir 50 mense, maar my vriende is ongelukkig al almal dood of in ouetehuise.  Ek hoor boonop maar sleg en sien amper niks nie.  Dankie nietemin vir jou geskenk.""Leon, you gave me the great home theater with space for 50 people, but my friends are all unfortunately all dead or in retirement homes. But I also do not hear so well and see almost nothing. Thank you nevertheless for your gift."
Martin, ek is te oud om te reis, en my kruideniersware word afgelewer. Ek kan die Mercedes dus nie regtig vir enigiets gebruik nie.  Maar dankie vir die gedagte.""Martin, I'm too old to travel, and my groceries are delivered. I can not really use Mercedes for anything. But thanks for the thought."
Liewe Werner, jy was die enigste seun wat mooi oor my behoeftes gedink het voor jy jou geskenk gegee het.  Baie dankie - die hoendertjie was absoluut heerlik.""Dear Werner, you were the only boy who carefully thought my of my needs with your gift. Thank you - the chicken was absolutely delicious."