If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

    Daar was net een plan. En dit was 'n wrede plan. Lien het gou onder 'n klip 'n skerpioen gaan vang en in 'n botteltjie gesit. Dit was maklik want die akkedisse was haar maats en het haar gehelp. Die akkedisse het op die skerpioen gespoeg en toe skrik hy so groot dat hy in die botteltjie in hardloop en Lien die doppie kon toemaak.
    Gou-gou het al drie die kinders onder in die swembad gesit langs Loekie. Hulle het weer gesmeek dat hy moet uitklim. Hy het net nog harder gehuil.
    Toe wys hulle vir hom die skerpioen.
    Lien het gesê: "As jy nie nou uitklim nie, Loekie, dan maak ons die doppie van die bottel oop en los die skerpioen saam met jou vir die hele nag in hierdie gat. Regtig-egtig, cross-my-heart-and-hope-to-die." 
 
•7•
    There was just one plan. And it was a cruel plan. Lien quickly went to catch a scorpion from under the rocks and put it in a little bottle. It was easy 'cause the lizards were her friends and they helped her. The lizards spat on the scorpion and then he got such a fright that he ran into the little bottle and Lien quickly closed the lid.
    In a jiffy all three children sat in the pool next to Loekie. Again they pleaded for him to get out. He just cried even louder.
    Then they showed him the scorpion.
    Lien said: "Loekie, if you do not climb out right now, then we will open the bottle cap and leave the scorpion here with you the whole night in the hole. Totally serious, cross-my-heart-and-hope-to-die.
 


    Net toe het die eerste weerlig se blitse begin slaan en die Mamma van die huis het die kinders geroep om dadelik in te kom. Sy kon hulle gelukkig nie sien in die gat van die swembad nie, want sy sou gedink het hulle is baie stout.
    Toe maak Ben die bottel oop en die skerpioen spring uit. En toe hol hulle almal en skreeu en gil. Eers Anli voor – op Loekie se rug, omdat sy die kleinste en die vinnigste was en ook nogal vrek bang vir die skerpioen. Toe Lien, met Ben op haar rug, omdat sy die oudste sussie was. Hulle het almal op teen die planke en uit die wrede gat gehardloop.
    Hulle het gehol en gehol en gehol tot in die huis, terwyl hulle papnat reën en die weerlig slaan. Binne het Mamma net bietjie geraas en hulle afgedroog. Sy kon gelukkig mos nie vir Loekie sien nie en het vir al die kinders koekies gegee en oranje koeldrank. Loekie het, van pure verlig wees, ses koekies opgeëet.
    Daai nag het die kinders vir Loekie onder Anli se bed laat slaap. Omdat hy 'n brawe leeu was: wat 'n swaar dag gehad het. Ai, Loekie was 'n lekker troetel leeu. En sy oortjies het toe weer regop gestaan na Lien dit drooggeblaas het.
    Loekie het elkeen van die kinders se oortjies papnat gaan lek, want dit het hulle vreeslik laat giggel.
    En hulle giggels was vir Loekie mooier as enige iets op aarde, want hulle was sy eie, eie troetelkinders: Lien, Ben en Anli van die plaas Bergkrans. In Afrika.

- Audrey N Painter
 
•8•
    Right then the first lightning bolts started to strike and the mother of the house called the children to come in immediately. Fortunately she could not see them in the hole of the swimming pool, because she would think that there were very naughty.
    Then Ben opened the bottle and the scorpion jumped out. And then they all ran and shouted and yelled. First Anli in front, on Loekie's back, because she was the smallest and the fastest and also very scared of the scorpion. Then Lien, with Ben on her back, because she was the oldest sister. They all ran up on the planks out of the cruel hole.
    They ran and ran and ran right up to the house, while they got sopping wet in the rain the lightning was striking. Inside mother scolded them just a little and dried them. Fortunately she could not see Loekie at all, and she gave all the children cookies and orange cool drink. Loekie, out of pure relief, at six cookies.
    That night the children let Loekie sleep under Anli's bed, 'cause he was a brave lion that had a really bad day. Oh, Loekie was a really fun pet lion. And his little ears perked up again after Lien blow dried them.
    Loekie licked each one of the kids; ears sopping wet, 'cause it really made them giggle.
    And to Loekie, their giggles were more beautiful than anything else on earth, his own pet children: Lien, Ben, and Anli, from the farm 'Bergkrans' (mountain cliff).