If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Ander Fabels

Die Drie Beertjies (Benita)

Jacques: Benita, jy onthou daai storie van Gouelokkies wat by die drie beertjie se huisie ‘n draai gemaak het.

Benita: Ek ken hom nie so mooi nie. Um...

Jacques: Maar jy onthou wat daar gebeur het?

Benita: Um...

Jacques: Sy het soontoe gegaan, en wat het toe met haar gebeur daar in die huisie, onthou jy?

Benita: Ja.

Jacques: Wat is die eerste ding wat met haar gebeur het?

Stephan: Ek kan dit vertel!

Jacques: Maar wag, kom ons kyk, ... ons net al die feite kan onthou.

Benita: Ja, die drie beertjies het gaan stap, en toe sien sy die pap. Die eerste groot beker pap is te warm, ...

Jacques: Daar's hy.

Benita: ... en die tweede een is te koud en warm. En die derde een was net reg.

Jacques:  En na die pap, wat was daar nog?

Benita:  Die bed.

Stephan: Toe gaan sy boontoe.

Jacques: Daar's hy. So, jy ken daai storie. OK, jy vertel vir ons daai storie.

Benita: Een dag  was daar 'n dogtertjie en haar naam was Gouelokkies. En sy wil 'n bietjie gaan stap het, en haar ma het gesê dis reg. En voor sy nog gaan stap het, was daar drie bere wat in die woud gebly het. Hulle het besluit hulle pap gaan nog koel word en hulle gaan 'n bietjie gaan stap.

Toe hulle weg is, kom Gouelokkies daar aan. En sy stop en sy draai om. Daar sien sy die pragtigste klein huisie. Sy loer .. en sy klop, en niemand antwoord nie. Toe gaan sy maar in. Toe sien sy drie ... pap, borde vol pap, toe gaan sit sy - die eerste stoel en proe die eerste groot bord pap. Eina, sjoe! Dis warm. Die eerste bord was vir haar te warm. Nou gaan sy na die middelste stoel toe. Gaan sit sy daar en sê "Ah! dis – dit is te koud." Gaan sit sy na (in) die derde stoel toe en dit was net reg. Toe het sy al die pap sommer opgeëet. En toe sien sy daar is drie stoele. Die eerste stoel was te hard, die tweede stoel was te sag en die derde stoel was net reg. Toe sy op hom sit, ah ..., breek sy hom in stukke. Toe was sy so bang sy hardloop op en kom in 'n kamer in. En in die kamer was drie groot beddens. Die een bed was te hard, die ander bed was te sag en die derde bed was net reg. Toe lê sy, sy trek haar skoene uit, en lê in die bed. En later, 'n rukkie later, word sy vas aan die slaap. En sy was in droomland sommer en toe hoor sy nie eerse dat die bere terug huis toe kom nie.

En die papa beer sê "iemand het aan my pap geëet" en die mama beer sê "iemand het aan my pap ook geëet" en die derde beertjie sê "iemand het my pap opgeëet." Toe gaan hulle na hulle stoele toe. ... Toe sê die papa beer " iemand het op my stoel gesit", toe sê die mama beer "iemand het op my stoel gesit". Toe sê die derde beertjie "iemand het my stoel gebreek." Toe bars sy  sommer in trane in. Toe sê papa beer "Ons kannie laat iets gebeur nie. Kom ons gaan boontoe toe en soek vir daai iemand wat dit gedoen het". Hulle stap toe boontoe en klop aan die deur en gaan (skefie) ... En hulle kyk in die skefie van die deur. Hulle kom in. En papa beer sê "Iemand het op my bed gelê", toe sê mama beer " iemand het op my bed gelê",  toe sê die derde beer "sy is nog steeds  in my bed, vas aan die slaap". Toe die beertjie so hard gehuil dat sy wakker skrik en sê... En die papa beer sê "Wat gaan aan? En Gouelokkies was so bang, sy sê "Ek is so jammer, ek is so ..." en sy spring by die venster ..., hardloop haar vinnigste en sy spring by die venster uit. Toe hardloop die papa beer na die venster toe en sê "kom terug, kom terug". En toe...later toe kom, ... toe kry sy weer vir hulle en toe was hulle baie groot pêlle.

Fluit, fluit die storie was uit.

Jacques: Benita, you remember that story of Goldilocks that dropped by the house of the three little bears.

Benita: I don't know it so well. Um…

Jacques: But you remember what happened there?

Benita: Um…

Jacques: She went there, and what happened then to her in that little house, do you remember?

Benita: Yes.

Jacques: What was the first thing that happened to her?

Stephan: I can tell it!

Jacques: But wait, let's see, …if we can remember all the facts.

Benita: Yes, the three little bears went for a walk, and then she saw the porridge. The first big bowl of porridge is too hot, …

Jacques: That's it.

Benita: … and the second one is too cold and hot. And the third one was just right.

Jacques:  And after the porridge, what else was there?

Benita:  The bed.

Stephan: Then she went upstairs.

Jacques: That's it. So, so you know the story. Ok, now tell us that story.

Benita: One day there was a girl and her name was Goldilocks. And she wanted to go for a stroll, and her mother said that it was okay. And before she went for a stroll, there were three bears who lived in the woods. They decided that their porridge had to cool down, so they went for a little stroll When they were gone, Goldilocks got there. And she stopped and turned around.  There she saw the most beautiful little house. The peeked and knocked. Then she went in.
Then she saw three ... porridge, bowls of porridge, then she sat down ... the first chair, and tasted the first big bowl of porridge.
Auch, wow! It's hot. The first bowl was too hot for her. Now she goes the the middle chair. Takes a seat and says, "Ah! This is too cold.
She goes and sits on the third chair, it was just perfect. Sy gobbled up all the porridge. Then she saw there were three chairs.
The first chair was too hard, the second was too soft and the third was just right. When she sat on it, oh, it broke into pieces.
She was so scared she ran up and came into the room. And in the room were three big beds.
The one bed was too hard, the other bed was too soft and the third bed was just right. She lied down, took off her shoes, and lay in the bed.
And later, a while later, she fell fast asleep. And she was in dreamland like that and did not even hear that the bears got home.
And the pappa bear said "someone ate some of my porridge", and mamma bear said "someone also ate some of my porridge"
and the third little bear said, "someone ate all my porridge."
Then they went to their chairs ...
Then pappa bear said, "someone sat on my chair", and then mamma bear said "someone sat on my chair," then said the thrid bear "someone broke my chair.
Then she burst into tears. Then pappa bear said, "we can't let something happen.
Let's go upstairs and look for that someone that did this."
Then they went u[stairs and knocked on the door and it was ajar.
And they peeked through the opening of the door. They came in.
And pappa bear said, "someone laid on my bed.
Then said mamma bear, "someone laid on my bed," then said the third bear, "she is still in my bed, fast asleep."
Then the little bear cries so loudly that she woke up and said ...
And pappa bear said, "Waht's going on?"
And Goldilocks said, "I am so sorry, I am so ..." and she jumped out the window, ... ran as fast as she could and jumped out the window.
Then the pappa bear ran to the window and said, "come back, come back."
And then ... later she came, when she found them again and they were great pals.


Fluit, fluit die storie was uit.