If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Biografie

Die Singkronies Kamerkoor (die naam "Singkronies" verwys na die strewe om gesinkroniseerd te sing, asook om kronies 'sonder ophou' te sing) is 'n gemengde kamerkoor wat uit ongeveer dertig lede bestaan. Die lede bestaan hoofsaaklik uit oud-lede van verskillende Universiteitskore. Die gehalte van die stemme en musikaliteit van die lede word streng gekeur en geen kompromie word in hierdie verband getref nie. Die lede akkommodeer gereelde oefenings en optredes bo hulle professionele verantwoordelikhede, wat die lede se verbintenis tot die koor beklemtoon.

Die koor is uniek in die sin dat dit primer 'n projekkoor is en werklik onafhanklik van enige instansie funksioneer. Die koor stel hulle ten doel om 'n positiewe bydrae te maak tot die argief van Suid-Afrikaanse koormusiek. Dit word gedoen deur CD-opnames en uitvoerings van die koorwerke van vooraanstaande Suid-Afrikaanse koor-komponiste. Hierdie opnames moet musikaal en tegnies vergelykbaar wees met die bestes ter wêreld. As gevolg van die vervlakking op die gebied van kerkmusiek ontstaan daar by musiekliefhebbers 'n behoefte vir die terugkeer na die meer ernstige kerkmusiekgenre. Singkronies poog om in hierdie behoefte te voorsien.

Singkronies Kamerkoor het sedertdien vyf CD-opnames gemaak. Gedurende 'n relatiewe kort betaan het die koor reeds bekendheid verwerf in Suid-Afrika en elders. Dit is beklemtoon tydens die koor se deelname aan 'n Finse Internasionale koorfees gedurende 1998, waartydens Finse kritici die koor en koorleier beskryf het as "van die hoogste gehalte".

Biography

The chamber choir Singkronies (the name "Singkronies" refers to the goal to be synchronized in voice, as well as to sing 'chronically' (continuously). It is a mixed chamber choir of about 30 members. The choir members are mainly former choir members of one of the various university choirs. The quality of the voices, and the musicality of the choir members were scrupulously judged and no compromise was made in this regard. The members accommodate frequent practice and performances besides their professional obligations, which emphasizes a commitment to the choir by its members.

The choir is unique in the sense that it is primarily a project choir and that it operates independently from any institution. The choir has tasked itself to make a positive contribution to the archive of South African choir music. This is accomplished by doing performances and CD recordings (see www.singkronies.co.za/cdopnames.htm) of prominent South African choir somposers. These recordings have to be comparable technically and musically to the best globally. Due to a superficiality that has become common place in church music, there is a growing desire among music lovers to seek a return to a more serious church music genre. Singkronies tries to address this need.

Singkronies Chamber Choir has since made five CD recordings. In its relatively short existence, the choir has become well known in South Africa and abroad. This was underscored with the choir's participation in the Finnish International Choir Fest in 1998, when the Finnish choir critics described the choir and choir leader as "outstanding quality".