If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

B

Kaatjie van die baan.Cock of the walk.
Hy het 'n baan opgeskop.He kicked up a row.
Baasraak.To get the upper hand.
Baat vind by.To benefit by.
Ek sal die geleentheid te baat neem.I shall avail myself of the opportunity.
Wat sal dit jou baat?What will you gain by it?
Wat baat dit?What's the good of it?
Baie geld beteken baie vriende.Much money means many friends.
Die hande bak maak.To cup the hands.
Hy het bakbene.He is bow-legged (bandy legged).
Iemand 'n poets bak.To play a trick on someone.
Bang vir.Afraid of.
Deur die bank.On an average;without exception.
Hy bars uit van die lag.He bursts out laughing.
Buig of bars.No matter what happens.
Hy laai die battery.He is charging the battery.
Vir 'n aanbod bedank.To reject an offer.
Vir 'n uitnodiging bedank.To decline an invitation.
Vroeg op die been.Up early.
Hy het sy been gebreek.He has fractured a leg.
'n Leër op die been bring.To raise an army.
Hy is been-af op haar.He is in love with her.
Jou bene dra.To take to your heels.
Begaan wees oor.To be worried about.
Jy kan daar niks mee begin nie.It is useless.
Begryp my goed.Don't misunderstand me.
Begryp jy wat ek bedoel?Do you follow me? Do you understand what I mean?
Verkeerd begryp (misventaan).To misunderstand.
Behalwe dit is daar 'n ander saak.There is another matter besides this.
Bekend wees aan.To be known (familiar) to.
Bekend wees met.To be acquainted (familiar) with.
Dit is algemeen bekend.It is common knowledge.
Sover my bekend.To the best of my knowledge.
Hy het sy huwelik bekend gemaak.He announced his wedding (marriage).
Laat my jou bekend stel.Allow me to introduce you.
Dit is alles beklonke (kant en klaar).It is all cut and dried.
Bemoei jou met jou eie sake.Mind your own business.
Bemoei jou nie met my sake nie.Don't meddle with (interfere in) my affairs.
'n Benoude oomblik.An anxious moment.
Ek het nie die vaagste benul nie.I haven't the faintest idea (notion).
In beoefening bring.To put into practice.
Buite (binne) bereik.Out of (within) reach.
Hy is onderwyser van beroep.He is a teacher by profession.
Hy is skoenmaker van beroep.He is a shoemaker by trade.
'n Beroep doen op.To appeal to.
Sy bes.His very best (his utmost).
Die beste van die twee.The better of the two.
Dit staan nog te besien.It remains to be seen.
Hy is altyd met iets besig.He is always busy with (at) something.
Hy is besig met lees.He is busy reading;occupied in (with) reading.
Ek was besig om my aan te trek.I was (busy) dressing.
Besin eer jy begin.Look before you leap.
Die mens wik, God beskik.Man proposes, God disposes.
Slegs staanplek is ter beskikking van die publiek.Only standing-room is available to the public.
Hy beskuldig my daarvan dat ek laat is.He accuses me of being late.
'n Perd beslaan.To shoe a horse.
Die vergadering het 'n besluitgeneem.The meeting passed a resolution.
Hy kon nie tot 'n besluit kom nie.He could not decide (make up his mind).
Hy het by ons besoek afgelê.He paid us a visit.
Ek sal jou tuis besorg.I shall see you home.
Beskuitjies bestaan uit meel, suiker ens.Biscuits consist of flour, sugar etc.
Vaderlandsliefde bestaan uit getroue diens aan die. vaderland.Patriotism consists in serving one's country faithfully.
Daar bestaan nie so iets nie.There is no such thing.
Dit is van geen betekenis nie.It is of no importance.
Des te beter.So much the better.
Teen sy beterwete (in).Against his own better judgment.
Op heter daad betrap.To catch red-handed;catch in the act.
Wat my betref.As for me;for my part.
Wild betrek (bekruip).To stalk game.
Met betrekking tot.With regard to.
Net betyds.In the nick of time.
Om die beurt.In turn;by turns.
Wag jou beurt af.Await your turn.
Hy is aan die beurt.It is his turn.
Dit het my te beurt geval.It fell to my lot (share).
Hy voer die bevel oor die troepe.He is in command of the troops.
Op bevel van.At the command of;by order of.
Uit eie beweging.Of one's own accord.
Aan die bewind kom.To come into office (power).
Bewus van.Conscious of.
Bewys my 'n guns.Do me a favour.
Ons bewys eer aan die afgestorwenes.We pay tribute to the dead.
Die skip loop die hawe binne.The ship puts into port.
Die trein Ioop die stasie binne.The train pulls into the station.
Hy storm die kamer binne.He bursts into the room.
Binnensmonds praat.To mumble.
Blind vir sy gebreke.Blind to his faults.
Hy is blind in die een oog.He is blind of an eye.
Hy is blind in die regter (linker) oog.He is blind in the right (left)eye.
'n Blink gedagte.A brain wave.
Dit sit in die bloed.It runs in the blood.
In die bloei van die lewe.In the prime of life.
Onder die blote hemel.In the open.
Met die blote oog.With the naked eye.
Elke blou Maandag.Once in a blue moon.
Sy blus is uit.He is finished (exhausted).
Die bodem inslaan.To knock on the head.
Hy het baie op sy boeke.He has much to account for.
Te boek stel.To put on record.
Bolmakiesie slaan.To turn a somersault (to go head over heels).
Die bome bot.The trees are budding.
Die bestuurder het met 'n boete losgekom.The driver got off (escaped) with a fine.
Bots met.To collide (disagree) with.
Hy het botweg geweier.He refused point-blank.
Ek het bra lus om jou te slaan.I have a good mind to hit you.
Die veld het aan die brand geraak.The veld caught fire.
Hy het die veld aan die brand gesteek.He set the veld on fire; he set fire to the veld.
Daar broei iets onder die jongspan.There is something afoot among the youngsters.
Dit sit nie in jou broek om my te klop nie.You are not capable of beating me;you are no match for me.
Hy was buite homself van blydskap (woede).He was beside himself with joy (anger).
Van buite ken (leer).To know (learn) by heart.
By sy aankoms.On his arrival.
By sy dood (geboorte).At his death (birth).
Hy dink by homself.He thinks to himself.
By duisende.In thousands.
Hy het by die honderd beeste.He has close upon a hundred head of cattle.
Dit val my by.It occurs to me.
Ek kan dit nie bybring nie.I cannot afford it.
Die leeu het in die stof gebyt.The lion bit the dust.
Op jou tande byt.To set (clench) one's teeth; make up one's mind inflexibly.
Ek kan nie byhou nie.I cannot keep up with (keep abreast of) you.
Hy kom byna nooit nie.He hardly ever comes.