If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

Lucy Jennifer Jefferson

Lucy Jennifer Jefferson van Louisiana, VSA,
Oorwinnend stap sy regop aan, by Jan Smuts, RSA
En haar visum is in haar handsak, wat sy altyd by haar dra
Gospel Blues om hier te kom sing, in donker Afrika

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson van die Mississippi vallei,
Sy's moeg gereis, maar sy glimlag prag,
vir sendingwerk gebrei,
en die sweet staan op haar voorkop,
en dis warm tot op die been.
van die township kaias kom nader, en sy wuif oor die skares heen

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson preek oor die wêreld heen,
maar meer nog, sy sing die Gospel
met 'n stem wat goddelik ween.
en so sing sy van die weerkoms, mense regte ook
en nou preek sy hier in die townships, en sy vertel van die Uhuru spook

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson kom by die groot tent aan.
Tien duisend siele skreeu applous, en die broers en die susters, staan,
en haar swaar lyf wieg deur die skares heen tot in die middel voor
waar die pianis oor die klawers wag vir stilte van die gehoor

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson se hande strek omhoog
Sy predik "vryheid, mensereg", en sy roep " 'n oog vir elke oog!",
En haar swaar lyf brul, en haar kop skiet op, en sy sing haar Gospel lied,
en trane reën haar wange nat, en haar stem stort al haar verdriet.
"Jesus, soetste Jesus, was my witter as die sneeu.
want die middernag tuin kom nader, Halleluja Judea leeu!"

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson kantel stadig en val neer,
en die rooi kol vlek al groter, wat die tentvloer nat besmeer,
en haar lippe sing vir oulaas, stoot die laaste note uit,
Tien duisend siele wagtend saam op die middernag se fluit.

Lucy Jennifer Jefferson from Louisiana, USA,
Victorious and upright she strides at Jan Smuts*, RSA
And her visa is in her bag, that she has with her at all times
Gospel Blues to come sing her, in dark Africa

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson from the Mississippi valley,
She tired from the travels, but she smiles beautifully,
well prepped for missionary work,
and the sweat pearls on her forehead,
and it is hot to the bone.
some of the township ‘kaias’ come closer, and she waves at the crowds

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson preaches all over the globe,
but more yet; she sings the Gospel
with a voice that weeps divinely.
and thus she sings of the Second Coming, human rights too
and now she preaches here in the townships, and tells of the Uhuru ghost

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson arrives at the big tent.
Ten thousand souls stand in applause, and the brothers and sisters stand,
and her heavy body sways through the crowds to the middle up front
where the pianist waits over the keys for silence from the audience

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson’s hands reach up high
She preaches "freedom, human rights", and she shouts, " an eye for every eye!",
And her body rumbles, and her head pents up, and she sings her Gospel song,
and the tears wet her cheeks like rain, and her voice shower all her sorrow.
"Jesus, sweetest Jesus, wash me whiter than the snow.
‘cause the midnight garden is approaching, Halleluja Judea lion"

Halleluja, Halleluja (2x)

Lucy Jennifer Jefferson angles slowly and collapses,
and the red dot stain enlarges, that wets the tent floor,
and her lips sings for the last time, she pushes out the notes,
Ten thousand souls waiting together for the midnight sound.