If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!

A

Aan die brand steek.To set on fire, set fire to.
Jy is aan die beurt.It is your turn.
Dit kom nie daarop aan nie.It does not matter.
By die plaas aandoen.To touch at the farm.
Hy is aan die griep (tering) dood.He died of influenza (consumption).
Aandring op.To insist on.
'n Aaneenskakeling van leuens.A tissue (string) of lies.
By iemand aangaan.To drop in at someone's house.
Dit gaan my nie aan nie.It does not concern me.
Die been sal aangroei.The bone will set.
'n Klop aan die deur.A knock at the door.
Die trein sal om vieruur aankom.The train will arrive at four o'clock.
Ek het vyftig sent aan kontant.I have fifty cents in cash.
'n Tuin aanlê.To lay out a garden.
'n Boot langs die kaai aanlê.To berth (moor) a boat (ship) alongside the wharf.
(Met) 'n geweer aanlê.To point (level) a gun at.
'n Vuur aanlê.To build a fire.
'n Pad aanlê.To build a road.
'n Stad aanlê.To plan (lay out) a city.
By 'n nooi aanlê.To court a girl.
Dit kan verskillende vorms aanneem.It may adopt (take) various forms.
Daar is niks aan nie.That is quite easy.
Die lig aanslaan (afslaan).To switch on (off) the light.
Aan tafel sit.To sit at table.
Ons is dit am hom verskuldig.We owe it to him.
Aan wal stap.To go ashore (land).
Dit is weer aan tussen hulle.They have made it up again.
Hy is been-af.He is in love.
Sy been is af.His leg is broken.
Af en toe.Now and then.
Sit my by die hek af.Drop me at the gate.
Van die pad af.Off the road.
Die skip stuur op die rotse af.The ship is heading for the rocks.
Op goeie geluk af.Trusting to luck.
Die maan neem af (groei).The moon is waning (waxing).
Goed (sleg) af wees.To be well (badly) off.
Hy val af in gewig.He is losing weight.
Die tente afbreek (opslaan).To strike (pitch) the tents.
Die tafel afdek.To clear the eable.
Die saak is afgedaan.The matter is settled.
Dit is afgedaan.It is a thing of the past.
Afgetrokke.Absent-minded.
'n Afkeer hê van iets.To have a dislike for something.
'n Afkeer kry van iets.To take a dislike to something.
Op iemand afkom.To come upon someone.
Op 'n idee afkom.To hit upon an idea.
'n Eed aflê.To take an oath.
'n Afstand aflê.To cover a distance.
'n Eksamen aflê.To pass an examination.
'n Besoek aflê.To pay a visit (call).
Getuienis aflê.To give evidence.
Die aandag aflei.To distract attention.
Goed afloop.To turn out well.
Dit sal sleg met jou afloop.You will come to grief.
Mekaar aflos.To take turns.
'n Arm afsit.To amputate an arm.
'n Pad afsluit.To close, block (bar) a road.
Takke afsny (afkap).To cut (chop) off branches.
Naels afknip.To pare nails.
Volgens afspraak.By appointment.
Die aftog blaas.To sound the retreat.
Die aftog dek.To cover the retreat.
Die lekkers het aftrek gevind.The sweets were in demand.
Ter afwisseling.For a change (by way of a change).
'n Saak afwys.To dismiss a matter.
'n Idee afwys.To scout an idea.
'n Uitnodiging afwys.To decline an invitation.
'n Persoon afwys.To reject someone (to refuse someone admittance).
Agter slot.Under lock and key.
Agter die tralies.In gaol.
My oorlosie is agter (voor).My watch is slow (fast).
Agteraf mense.Backward people.
Agterdogtig op.Suspicious of.
Agtermekaar.Spick and span.
Dinge agtermekaar sit.To put things in order.
Twee dae agtermekaar.Two days in succession.
Agterstevoor wees.To set about things in the wrong way.
Al teken van hom.The only sign of him.
Al om die ander dag.Every second day.
Sy woord is ja en amen.His word is law.
Wat sal ander daarvan sê?What will others say about it?
Die anker laat val (lig).To drop (weigh) anchor.
Voor anker lê.To lie (ride) at anchor.
In antwoord op.In reply to.
Vir 'n appel en 'n ei.For a mere song.
'n Appeltjie met iemand te skil hê.To have a bone to pick with someone.
Asem inhou.To hold one's breath.
Asem skep.To take breath.
Na asem hyg.To gasp, pant for breath.
Asvaal skrik.To turn pale with fright.

B

Kaatjie van die baan.Cock of the walk.
Hy het 'n baan opgeskop.He kicked up a row.
Baasraak.To get the upper hand.
Baat vind by.To benefit by.
Ek sal die geleentheid te baat neem.I shall avail myself of the opportunity.
Wat sal dit jou baat?What will you gain by it?
Wat baat dit?What's the good of it?
Baie geld beteken baie vriende.Much money means many friends.
Die hande bak maak.To cup the hands.
Hy het bakbene.He is bow-legged (bandy legged).
Iemand 'n poets bak.To play a trick on someone.
Bang vir.Afraid of.
Deur die bank.On an average;without exception.
Hy bars uit van die lag.He bursts out laughing.
Buig of bars.No matter what happens.
Hy laai die battery.He is charging the battery.
Vir 'n aanbod bedank.To reject an offer.
Vir 'n uitnodiging bedank.To decline an invitation.
Vroeg op die been.Up early.
Hy het sy been gebreek.He has fractured a leg.
'n Leër op die been bring.To raise an army.
Hy is been-af op haar.He is in love with her.
Jou bene dra.To take to your heels.
Begaan wees oor.To be worried about.
Jy kan daar niks mee begin nie.It is useless.
Begryp my goed.Don't misunderstand me.
Begryp jy wat ek bedoel?Do you follow me? Do you understand what I mean?
Verkeerd begryp (misventaan).To misunderstand.
Behalwe dit is daar 'n ander saak.There is another matter besides this.
Bekend wees aan.To be known (familiar) to.
Bekend wees met.To be acquainted (familiar) with.
Dit is algemeen bekend.It is common knowledge.
Sover my bekend.To the best of my knowledge.
Hy het sy huwelik bekend gemaak.He announced his wedding (marriage).
Laat my jou bekend stel.Allow me to introduce you.
Dit is alles beklonke (kant en klaar).It is all cut and dried.
Bemoei jou met jou eie sake.Mind your own business.
Bemoei jou nie met my sake nie.Don't meddle with (interfere in) my affairs.
'n Benoude oomblik.An anxious moment.
Ek het nie die vaagste benul nie.I haven't the faintest idea (notion).
In beoefening bring.To put into practice.
Buite (binne) bereik.Out of (within) reach.
Hy is onderwyser van beroep.He is a teacher by profession.
Hy is skoenmaker van beroep.He is a shoemaker by trade.
'n Beroep doen op.To appeal to.
Sy bes.His very best (his utmost).
Die beste van die twee.The better of the two.
Dit staan nog te besien.It remains to be seen.
Hy is altyd met iets besig.He is always busy with (at) something.
Hy is besig met lees.He is busy reading;occupied in (with) reading.
Ek was besig om my aan te trek.I was (busy) dressing.
Besin eer jy begin.Look before you leap.
Die mens wik, God beskik.Man proposes, God disposes.
Slegs staanplek is ter beskikking van die publiek.Only standing-room is available to the public.
Hy beskuldig my daarvan dat ek laat is.He accuses me of being late.
'n Perd beslaan.To shoe a horse.
Die vergadering het 'n besluitgeneem.The meeting passed a resolution.
Hy kon nie tot 'n besluit kom nie.He could not decide (make up his mind).
Hy het by ons besoek afgelê.He paid us a visit.
Ek sal jou tuis besorg.I shall see you home.
Beskuitjies bestaan uit meel, suiker ens.Biscuits consist of flour, sugar etc.
Vaderlandsliefde bestaan uit getroue diens aan die. vaderland.Patriotism consists in serving one's country faithfully.
Daar bestaan nie so iets nie.There is no such thing.
Dit is van geen betekenis nie.It is of no importance.
Des te beter.So much the better.
Teen sy beterwete (in).Against his own better judgment.
Op heter daad betrap.To catch red-handed;catch in the act.
Wat my betref.As for me;for my part.
Wild betrek (bekruip).To stalk game.
Met betrekking tot.With regard to.
Net betyds.In the nick of time.
Om die beurt.In turn;by turns.
Wag jou beurt af.Await your turn.
Hy is aan die beurt.It is his turn.
Dit het my te beurt geval.It fell to my lot (share).
Hy voer die bevel oor die troepe.He is in command of the troops.
Op bevel van.At the command of;by order of.
Uit eie beweging.Of one's own accord.
Aan die bewind kom.To come into office (power).
Bewus van.Conscious of.
Bewys my 'n guns.Do me a favour.
Ons bewys eer aan die afgestorwenes.We pay tribute to the dead.
Die skip loop die hawe binne.The ship puts into port.
Die trein Ioop die stasie binne.The train pulls into the station.
Hy storm die kamer binne.He bursts into the room.
Binnensmonds praat.To mumble.
Blind vir sy gebreke.Blind to his faults.
Hy is blind in die een oog.He is blind of an eye.
Hy is blind in die regter (linker) oog.He is blind in the right (left)eye.
'n Blink gedagte.A brain wave.
Dit sit in die bloed.It runs in the blood.
In die bloei van die lewe.In the prime of life.
Onder die blote hemel.In the open.
Met die blote oog.With the naked eye.
Elke blou Maandag.Once in a blue moon.
Sy blus is uit.He is finished (exhausted).
Die bodem inslaan.To knock on the head.
Hy het baie op sy boeke.He has much to account for.
Te boek stel.To put on record.
Bolmakiesie slaan.To turn a somersault (to go head over heels).
Die bome bot.The trees are budding.
Die bestuurder het met 'n boete losgekom.The driver got off (escaped) with a fine.
Bots met.To collide (disagree) with.
Hy het botweg geweier.He refused point-blank.
Ek het bra lus om jou te slaan.I have a good mind to hit you.
Die veld het aan die brand geraak.The veld caught fire.
Hy het die veld aan die brand gesteek.He set the veld on fire; he set fire to the veld.
Daar broei iets onder die jongspan.There is something afoot among the youngsters.
Dit sit nie in jou broek om my te klop nie.You are not capable of beating me;you are no match for me.
Hy was buite homself van blydskap (woede).He was beside himself with joy (anger).
Van buite ken (leer).To know (learn) by heart.
By sy aankoms.On his arrival.
By sy dood (geboorte).At his death (birth).
Hy dink by homself.He thinks to himself.
By duisende.In thousands.
Hy het by die honderd beeste.He has close upon a hundred head of cattle.
Dit val my by.It occurs to me.
Ek kan dit nie bybring nie.I cannot afford it.
Die leeu het in die stof gebyt.The lion bit the dust.
Op jou tande byt.To set (clench) one's teeth; make up one's mind inflexibly.
Ek kan nie byhou nie.I cannot keep up with (keep abreast of) you.
Hy kom byna nooit nie.He hardly ever comes.

D

Op die daad.At once; immediately.
Ek bly nog daarby dat hy slim is.I still maintain that he is clever.
Daar is by die huis ingebreek.The house was broken into.
Daar het iets snaaks gebeur.Something strange (funny) happened.
Hy dillk nie daaraan nie.He does not think of it.
Dag aan (na, vir) dag.Day by day; day after day.
Aan die dag kom.To come to light.
Aan die dag bring.To bring to light.
A1 om die ander dag.Every second (other) day.
Voor die dag kom.lso appear.
Ons het die hele dag gewag.We waited all day long.
Ek wil weet of jy my gaan help al dan nie.I should like to know whether you will help me or not.
Teen wil en dank.In spite of.
Danksy iou hulp.Thanks to your help.
Te danke aan.Due (owing) to.
Dit het jy aan jouself te danke.You have yourself to thank for.
Hy het darem maar ja gesê.He agreed after all.
Vir die grootste deel.For the greater part.
Ons deel 'n kamer.We share a room.
Dek die tafel.Lay the table.
'n Huis dek.To thatch a house.
Die onkoste dek.To cover expenses.
Demp die lig.Dim the light.
Die oproer demp.To quell (suppress) the revolt.
Die put demp as die kalf verdrink is.To lock the stable door after the horse has been stolen.
Hy praat met 'n gedempte stem.He speaks in an undertone.
Des te beter.So much the better; all the better.
Hy deug nie.He is no good.
'n Deugniet.A good-for-nothing.
Jy deug nie vir boer nie.You will never make a good farmer.
Daar word aan die deur geklop.There is a knock at the door.
Die kind staan in die deur.The child stands in the doorway.
Wat staan ons voor die deur?What is in store for us?
Dit het die hele land deur gereën.It rained all over the country.
In die trope is dit die hele jaar deur warm.It is hot all the year round in the tropics.
Stuur dit deur die pos.Send it by post.
Deur (weens) die stof kon ek die motor nie sien nie.I could not see the car for dust.
Dié oggend.That morning.
Die meeste van ons.Most of us.
Die mense sê so.People say so.
In die geheim.In secret.
Klim dadelik in die bed.Get into bed at once.
Die Transvaal.Transvaal.
Die Paarl.Paarl.
Die een kant van die straat.One side of the street.
Die boer het my in diens geneem.The farmer engaged me.
Hy het my 'n diens bewys.He rendered me a service (he did me a favour).
Jy doen vanaand diens.You are on duty tonight.
Ek is tot u diens.I am at your service.
Tot diep in die nag.Far into the night.
Sy is diep in die sestig.She is well on into the sixties.
Ek dink terug aan my jeug.I recall (remember) my youth.
Die doel tref (mis).To hit (miss) the mark.
Reguit op die doel afgaan.To go (come) straight to the point.
Met die doel om geld te maak.With a view to making money.
Hy het niks te doen nie.He is at a loose end.
Daar is niks aan te doen nie.Nothing can be done about it.
Doen asof jy tuis is.Make yourself at home.
Hy is dol verlief op haar.He is madly in love with her.
Die kat in die donker knyp.To do things on the sly.
Die een se dood is die ander se brood.One man's meat is another man's poison.
Die dood is nie die einde nie.Death is not the end.
Hy het by die dood omgedraai.He was at death's door.
Die dood op die lyf ja.To frighten to death.
Om die dood nie.Not on your life;on no account.
So dood soos 'n mossie.As dead as mutton.
Hy is op sterwe na dood.He is all but dead (he has one foot in the grave).
'n Dooie punt bereik.To reach a deadlock.
So doof soos 'n kwartel.As deaf as a-doorpost.
Hy is doof vir ons versoeke.He turns a deaf ear to our requests.
Hy kruip in sy dop.He draws in his horns.
Ek het g'n draad klere nie.I do not possess a rag.
Hy is kort van draad.He is quick-tempered.
Sy klere is tot op die draad verslyt.His clothes are threadbare.
'n Draad garing in die naald steek.To thread a needle.
Moenie die hout teen die draad skaaf nie.Don't plane the wood against the grain.
My kop draai van die lawaai.My head reels with the noise.
Stokkies draai.To play truant.
Alles draai om hom.Everything depends on him.
Hy draai al om die punt.He beats about the bush.
Ek het hom 'n drag slae gegee.I gave him a hiding (thrashing).
Moenie met hom die spot dryf nie.Don't make fun of him.
Jy suig dit uit jou duim.You're inventing it.
Hy ken dit op sy duim(pie).He has it at his fingers' ends.

E

'n Eed aflê.To take an oath.
Die een of ander persoon.Some person or other.
Die een sê sus (dit), die ander so (dat).Some say yes and some (others) say no.
Sy een been is af.His leg is broken.
Die een probleem na die ander.One problem after another.
Op een na.All but (except) one.
Ons het dit oor die saak eens geword.We came to an agreement on the matter.
Hy doen sy familie eer (oneer) aan.He is a credit (disgrace) to his family.
Jy het sy eer te na gekom.You wounded his pride.
Op my eer.Upon my honour.
As ek maar eers daar kom.Once I get there;if I can only get there.
Dit moet nog eers blyk of hy saamstem.It remains to be seen whether he will agree.
Dis vir eers genoeg.It's enough for the time being.
Dit was die eerste keer dat ek dit gedoen het.It was the first time I had done it.
Ek het jou in eeue (eeue lank) nie gesien nie.I have not seen you for ages.
'n Taal jou eie maak.To master a language.
Hy is eie by ons.He feels (is) at home amongst us.
Hy is eie met ons.He is familiar with us.
Op eie houtjie.Off one's own bat (on one's own initiative).
Uit eie beweging.Of one's own accord.
'n Halwe eier is beter as 'n leë dop.Half a loaf is better than no bread.
Ten einde.In order to;with a view tO.
Ten einde raad wees.To be at one's wit's end.
Te dien einde.For that purpose.
Die jaar loop ten einde.The year is drawing to a close.
Daar moet 'n einde aan kom.That must stop.
Teen die einde van die jaar.Towards the end of the year.
Het jy ekskuus gemaak vir jou gedrag?Have you apologized for your conduct?
Ek vra om ekskuus.I beg your pardon.
Ek en 'n vriend.A friend and I.
Maak 'n end daaraan.Put a stop to it.
Van die een end tot die ander.From end to end.
Hy is sonder end.There is no end to him.
Hy is 'n hele ent in die sewentig.He is well on in his seventies.
Ek hou van altwee ewe veel.I like one as much as the other.
Hulle is ewe oud.They are of the same age.

F

Hy is familie van ons.He is related to us.
Hy het die ding fyn en flenters geslaan.He smashed the thing to smithereens.
Hy gee nie 'n flenter om nie.He does not care a rap.
Ek het hom flink (goed) die waarheid gesê.I gave him a bit of my mind.
Flou val (word).To faint.
'n Flou grap.A silly (feeble) joke.
Flou lig.Dim light.
'n Fout begaan.To make a mistake.
Fyngedrukte aartappels (Kapok aartappels).Mashed potatoes.
Hy is fyn uitgevat.He is smartly dressed.
Hy het fyn (verfynde) maniere.He has refined manners.

G

Hoe gaan dit?How are you?
Dit gaan goed met my.I am doing well.
Dit gaan jou goed!Good luck! (I wish you everything of the best).
Dit sal nie gaan nie.That won't do.
So gaan dit maar.That's the way of the world.
Gaan haal die dokter.Go for the doctor; fetch the doctor.
Gaan slaap.Go to bed.
Gaan trou.Get married.
Gaan wandel.Go for a walk.
Die wind het gaan lê.The wind has dropped (died down; subsided).
Dit gaan jou nie aan nie.That does not concern you.
Daar kan honderd mense in die saal gaan.The hall can hold one hundred people.
Dit gaan om sy lewe.His life is at stake.
Die vleis is te gaar.The meat is overdone.
Die vleis is nie goed gaar nie.The meat is underdone.
Die vleis is goed gaar.The meat is well done.
Gaan jou gang.Go ahead.
Hy gaan sy eie gang.He goes his own way.
Hy het die masjien aan die gang gesit.He started the engine.
Ek kon hulle nie aan die gang kry nie.I could not get them going.
By die geboorte.At birth.
Die kinders ly gebrek.The children are in want; the children are starving.
Deur gebrek aan geld moes die werk gestaak word.For lack (want) of money the work had to be stopped.
Hulle het aan niks gebrek nie.They want for nothing (they have all they need).
Hou dit in gedagte.Bear this in mind.
Wees my genadig.Have mercy on me.
Hy was in gedagte versonke.He was in a brown study.
Hy het sy gedagtes nie bymekaar nie.He is absent-minded.
Waar kry jy dié gedagte?Where did you get that idea?
Hy hink op twee gedagtes.He is in two minds.
Hy het van gedagte verander.He has changed his mind.
Ek het gedagtes met hom gewissel.I exchanged views (ideas) with him.
Hy sal sy lewe vir haar gee.He will lay down his life for her.
Hy gee die saak gewonne.He gives up the matter.
Ek gee g'n mening nie.I refused to express an opinion.
Geen van beide.Neither of them.
Geen van hulle.Not one of them.
Geen blou duit werd nie.Not worth a farthing (a blue bean).
Hy is g'n vriend van my nie.He is no friend of mine.
Die gees gee.To breathe one's last.
Teenwoordigheid van gees.Presence of mind.
Voor die gees roep (bring).To call to mind.
Oor die geheel.On the whole, as a whole.
In die geheel nie.Not at all.
Hy het aan my versoek gehoor gegee.He complied with my request.
Hy wou geen gehoor aan my waarskuwing gee nie.He would not listen to my warning.
Jy maak my gek.You drive me crazy.
Gek na.Fond of.
Hy maak (verdien) geld soos bossies.He coins money.
Vir die geleentheid.For the occasion.
Veels geluk met.Hearty congratulations on.
Hom gelukwens met sy sukses.To congratulate him on his success.
Ek het hom met gelyke munt betaal.I paid him back in his own coin.
Hy het my op my gemak laat voel.He set me at ease.
Doen dit op jou gemak.Do it at your leisure.
Gemene spel word nie vermoed nie.Foul play is not suspected.
Dis 'n gemene streek.That's a dirty trick.
Dit is gemeen.It is shameful;it is a shame.
Iemand gemeen behandel.To treat a person meanly.
Hy is geneig om te.He is inclined to.
Hy het genoeg geëet.He has eeten his fill.
Met genot (genoeë).With pleasure.
Dit is 'n genot om.It is a trcat (pleasure) to.
Tot genot van.To the delight of.
Jy kan dit gerus doen.You can safely do it (you might as well do it).
Kom gerus.Do come!
Iemand geselskap hou.Keep (bear) a person company.
In geselskap van.In the company of.
In slegte geselshap geraak.To fall (get) into bad company.
Jou gesig verloor.To lose one's sight.
Die berge kom in die gesig.The mountains come into view (sight).
Hy het my in die gesig geprys.He praised me to my face.
Uit die gesig verloor.To lose sight of.
Ek ken hom aan sy gesig.I know him by his face.
Die opkomende geslag.The rising generation.
Geskoolde arbeid.Skilled labour.
Gesigte trek.To pull (make) faces.
Fris en gesond.Hale and hearty.
Hy bly gesond deur oefening.He keeps fit by exercise.
'n Vakansie sal jou gesond maak.A holiday will cure you (restore your health).
Vir die gesondbeid.For the sake of one's health.
Ek roep jou tot getuie.I call you to witness.
Hy het teen my getuig.He gave evidence (testified) against me.
Jy loop gevaar om gedood te word.You run the risk of being killed.
Jy sal jou lewe in gevaar bring.You will endanger (imperil) your life.
Op gevaar van sy lewe het hy die kind te hulp gesnel.At the risk of his life he went to the aid of the child.
In geval van.In case of.
In elk geval.In any case.
In die ergste geval.If the worst comes to the worst.
Dit geval my nie.I don't like it.
Volgens my gevoelens (mening).To my mind.
Ten gevolge van.In consequence of.
Die gewone man.The man in the street.
Uit gewoonte.By habit.
So glad soos seep.As slippery as an eel.
Glo my!Believe you me! believe me!
Niks was vir haar goed nie.Nothing could satisfy her (nothing pleased her).
Niks was vir haar te goed nie.Nothing was good enough for her.
Die pak sit goed.The suit fits well.
As ek dit goed verstaan het.If I am not mistaken.
So goed soos dood.All but dead (on his last legs).
Die seun is goed in tale.The boy is good at languages.
Die spreker is goed ter tale.The speaker is fluent.
Hy was so goed om mv te wys.He was kind enough to show me.
Vrugte is goed vir my.Fruit is good for me.
Hy is goed vir my.He is good to me.
Ek sal die hond met 'n klip gooi.I shall throw a stone at the dog.
Ek sou graag wou weet.I should like to know.
Die grens êrens trek.To draw the line somewhere.
Met die hand groet.To shake hands.
Groet hom voordat jy loop.Say goodbye to him before you go.
Op grond van.On account of.
Sy het die kind tot in die grond bederwe.She utterly spoiled the child.
Uit die grond van my hart.From the bottom of my heart.
Hy lewe te groot.He lives beyond his means.
Ek gun jou dit.I do not begrudge it you.
Hy is in die onderwyser se guns.He is in the teacher's good books.
Sy het my 'n guns gevra.She begged a favour of me.
Ten gunste van.In favour of.

H

Hulle lewe van ganste en gawe.They live on charity.
Haal die seile in.Haul in the sails.
Haal die vlag in.Strike the flag.
Hy sal môre nie haal nie.He will not last the night.
Daar sal g'n haan na kraai nie.No one will be any the wiser.
Sy haan moet altyd koning kraai.He is cock of the walk.
Dit het maar 'n haar geskeel.It was touch and go.
Daar is geen bang haar op sy kop nie.He is afraid of nothing.
Op 'n haar na.Within an ace of.
Hot en haar.Right and left (from pillar to post).
Hy is op my hand.He is on my side.
Ek kan sy hand nie hou nie.I am no match for him.
Hand en tand veg.To fight tooth and nail.
Van die hand in die tand lewe.To live from hand to mouth.
Die polisie het die dief in die hande.The police have caught the thief.
Met die hand groet.To shake hands.
Die motor het telkens in ander hande oorgegaan.The car has changed hands repeatedly.
Die bande uit die mou steek.To put one's shoulder to the wheel.
Ek het met die hande in die hare gesit.I was at my wit's end; I was at a loss.
Die vakansie is op hande.The holiday is near (at hand).
Van die hand sit.To dispose of.
Dit hang van jou af.It depends on (upon) you.
Die boek handel oor die oorlog.The book deals with the war.
Sy kop is op hol.His head is turned.
Moenie op hol raak nie.Don't lose your head.
Ek sal die vabond onder hande neem.I'll take the rogue to task.
Hy het die aanbod van die hand gewys.He declined the offer.
Hy het sy kop (ore) in skaamte laat hang.He hung his head in shame.
Die moordenaar is gehang.The murderer was hanged.
Harde woorde.Harsh words.
Harde reën.Heavy rain.
Hare op jou tande hê.To have grit (backbone).
Sy hare het orent gestaan.His hair stood on end.
Hulle sit mekaar in die hare.They are at loggerheads.
Hulle het mekaar in die hare gevlieg.They came to blows; they quarrelled.
Sy hare het gerys.His hair stood on end.
Sy hart sak in sy skoene.His courage fails him.
Hy dra sy hart op sy tong.He wears his heart on his sleeve.
Hy is hart en siel daarvoor.He is wholeheartedly in favour of it.
Hy sê wat in sy hart is.He speaks his mind freely.
Ek het iets op die hart.I have something on my mind.
Hy het my woorde ter harte geneem.He took my words to heart.
Die heen- en terugreis.The forward and return journey.
Ek wil hê dat jy vroeg opstaan.I want you to rise early.
Hy het gelyk.He is right.
Hoe het ek dit nou met jou?I cannot make you out.
Ek het dit heeltemal (skoon) vergeet.I clean (completely) forgot it.
Ek het daar niks op teë nie.I have no objections to it.
Heeltemal tot bo.Right to the very top.
Heeltemal alleen.All alone.
Heelwat meer.A good deal more.
Heen en weer.To and fro.
Hy heet na sy pa.He is called after his father.
Hy het heimwee na sy land.He is homesick for his country.
Dit is helder dag.It is broad daylight.
Helder oor dag.In broad daylight.
Helder wakker.Wide awake.
Ek geniet dit om jou te help.I enjoy helping you.
Ek kan nie help om van hom te hou nie.I cannot help liking him.
Help my onthou.Remind me.
Uit die hemel val.To drop from the blue.
Die perd het op hol gegaan.The horse bolted.
So moeg soos 'n hond.Dog-tired.
'n Heildronk instel.To propose a toast.
Hier is baie nuwe seuns.There are many new boys here.
Hoe gouer hoe beter.The sooner the better.
Ek onthou hoe dit was.I remember what it was like.
Wees op jou hoede.Be on your guard.
As jy 'n hond wil slaan, kry jy maklik 'n stok.Give a dog a bad name and hang him.
Hy lyk soos 'n hond wat vet gesteel het.He has a hangdog look.
Ek het hond se gedagtes gekry.I became suspicious.
Met die honde blaf en met die wolwe huil.To run with the hare and hunt with the hounds.
Moenie slapende honde wakker maak nie.Let sleeping dogs lie.
Jou honger stil.To appease your hunger.
Hy kan geen moeilikheid die hoof bied nie.He cannot face trouble.
Hy sien niks oor die hoof nie.He overlooks nothing.
Uit die hoof leer.To learn by heart.
Uit die hoof speel.To play by ear;play from memory.
Hoog in sy skik.Highly pleased;delighted.
Dit is hoog nodig.It is very necessary.
Hy slaan 'n hoë toon aan.He has a high and mighty way about him.
Dit is hoog tyd.It is high time.
Hy is op die hoogte omtrent die saak.He is well informed about the matter.
Op die hoogte (ter hoogte) van Kaappunt.Off Cape Point.
'n Hoop mis.A heap of manure.
Hy hoor moeilik (is hardhorend).He is hard of hearing.
Hy hoor die klok lui.He hears the bell ring (ringing).
Ek wil niks van jou hoor nie.Be quiet;not a word!
Hulle het die kamer op horings geneem.They tumed the room topsy-turvy.
Ek kan dit nie langer hou nie.I cannot bear (stand) it any longer.
Hy hou hom siek.He pretends to be ill.
Hou jou in.Control yourself.
Met hom is daar nie huis te hou nie.He is impossible; no ono can get on with him.
Ek sou daarvan hou om te gaan.I should like togo.
'n Huis te huur.A house to let.
'n Huis te koop.A house for sale.
Elke huis het sy kruis.There is a skeleton in every cupboard.
Huis toe verlang.To long for home.
'n Huis huur.To rent a house.
'n Huis verhuur.To let a house.
Na ssem hyg.To gasp for breath.
Die vlag hys.To hoist the flag.


I

In 'n boek lees.To read a book.
In die loop van die dag.In the course of the day; during the day.
In die rou.In mourning.
In die vakansie.During the holiday.
Daar was in die vyftig mense.There were fifty-odd people.
Hy maak op my die indruk van 'n gek.He strikes me as a fool.
Ingedagte.Absent-minded.
In gedagte hou.To bear in mind.
Ek haal hom in.I overtake him.
Ons trek môre in ons nuwe huis.Tomorrow we move into our new house.
Hy teken in op 'n koerant.He subscribes to a newspaper.
Die pasiënt het weer ingeval.The patient has had a relapse.
Die kind is ingenome met haar nuwe fiets.The child is taken up with her new bicycle.
Drie keer in die week.Three times a week.
Indertyd.At the time.
Sy kon haar trane nie inhou nie.She could not keep back her tears.
Hy het die lewe ingeskiet.He lost his life.
Die dief het die huis ingesluip.The thief stole into the house.
Hy wil hom nie inspan nie.He refuses to exert himself.
Hy sal hom inwerk.He'll get to know the ropes.


J

Die hele jaar deur.All the year round.
Jakkals prys sy eie stert.He blows his own trumpet.
Jaloers op iemand.Jealous of someone.
Hoe jammer ...!What a pity!
Jan Rap en sy maat.Dick, Tom and Harry.
Die jongste nuus.The latest news.
Hy is jonk vir sy jare.He is young for his age (years).
Hy is juis net die man.He is the very man.
Juis daarom.For that very reason.
Jou vir iemand kaal uittrek.To make sacrifices for someone.

K

Hy het daar kaal van afgekom.He came off second best. (or) He was fleeced.
Ek het hom kaalkop die waarheid gesê.I went for him bald-headed (OR) I told him some home truths.
So oud soos die Kaapse wapad.Old as the hills.
Hy is 'n kaartman.He is a jack-in-the-box.
Bly kalm.Keep cool. (OR) Keep your temper.
Hy het probeer so al wat hy kan.He tried for all he was worth.
So kan dit nie langer nie.This can't go on.
Hoe kan jy so iets doen?How can you do such a thing?
Hy kan daar nie voor nie.He cannot help it.
So kon hy ure lank sit en peins.He would sit pondering like that for hours.
Ek is bly om te kan sê.I am glad to be able to say.
Ek sal die kans waarneem.I shall make use of the opportunity.
Dit is nou jou kans (beurt).It is now your turn.
Jy het nou 'n goeie kans (geleentheid).You now have a good opportunity.
Jy het g'n kans om te ontvlug nie.You have no hope (prospect) of escaping.
Daar was geen kans vir vlug nie.There was no chance of flight.
Ek sien nie kans om dit te doen nie.I do not see my way clear to do that.
'n Kamer aan kant maak.To tidy a room.
Die os is aan die klein kant.The ox is on the small side.
Die jagter het die leeu van kant gemaak.The hunter killed the lion.
Almal is nou kant en klaar.AJí  are now quite ready.
Alles is nou kant en klaar.Everything is quite ready.
Na (van) alle kante.In (from) all directions.
Elke saak het twee kante.There are two sides to a question.
As die kat weg is, is die muis baas.When the cat's away, the mice will play.
Hulle lewe soos kat en hond.They live a cat-and-dog life.
'n Kat in die sak koop.To buy a pig in a poke.
Hy knyp die kat in die donker.He does things on the sly.
Ken julle mekaar?Have you met?
Hy het met die gereg kennis gemaak.He ran foul of the law.
Hy kan by my nie kers vashou nie.He is no match for me.
Daar is geen ander keuse nie.There is no alternative.
Hy het uit vrye keuse bedank.He resigned of his own free will.
Jy moet jou woorde kies.You must pick your words.
Hy is kieskeurig.He is particular.
'n Kind by sy naam noem.To call a spade a spade.
Hy het g'n kind of kraai nie.He has neither kith nor kin.
Dis klaar met kees.He is done for (OR) that's the end of him.
Ek is klaar.I am ready.
Ek is klaar met die werk.I have finished the work.
So klaar as die dag.As clear as daylight.
Dit is klare onsin.That is sheer nonsense.
Hy is al van kleins af sieklik.He has been sickly since childhood (an early age).
Die klere maak die man.Fine feathers make fine birds.
Klim in die bed.Get into bed.
Daar word geklop aan die deur.There is a knock at the door.
Hy is knap met sy hande.He is clever with his hands.
Hy is 'n knap dokter.He is a smart doctor.
Ons was knap daar toe dit gebeur.We were hardly there when it happened.
Hy is knaphandig.He is dexterous.
Daar lê die knoop.There lies the rub.
Van woede het hy in knoop gegee.He swore with rage.
Maak die knoop los.Undo the knot (button).
Hy het 'n knop in sy keël gekry.He had a lump in his throat.
Die knoppe aan die boom is deur ryp beskadig.The buds on the trees were damaged by frost.
Moenie ou koeie liit die sloot grawe nie.Let bygones be bygones.
Oor koeitjies en kalfies praat.To indulge in small talk.
Hy het alles vir soetkoek opgeëet.He swallowed (believed) everything.
Koel klere.Light clothes.
Jy moet 'n nuwe koers inslaan.You must strike out in a new direction.
Hou koers.Keep straight (be steady).
Die hoop koester.To cherish the hope.
Ek het hom laat kom.I sent for him.
Hy het die dokter laat kom.He called in the doctor.
Hulle sal dit agterkom.They will find it out.
Toe ek my kom kry.When I came to my senses.
Waar kom jy aan die geld?How did you come by the money?
Dit kom goed te pas.It comes in handy.
Hoe het dit gekom.How did it come about?
Dit kom te duur uit.It is too expensive (OR) it works out too dear.
Komplimente tuis.Remember me to all at home.
Iemand 'n kompliment maak.To pay someone a compliment.
Hy is al gekonfyt in die werk.He is already an expert at the iob.
Hy het sy kop in 'n bynes gesteek.He brought a hornets' nest about his ears.
Ek kon daar geen kop of stert aan kry nie.I could not make head or tail of it.
Sy kop is op hol.His head is turned.
Ek het sy kop gewas.I gave him a bit of my mind.
Die perd het kop tussen die bene gesteek.The horse bucked.
Die kop intrek.To draw in one's horns.
Hy steek kop en skouers bo almal uit.He is head and shoulders above all the others.
Hy is kop in een mus met die dief.He is hand in glove with the thief.
Die dief sal nog sy kop in die strop steek.The thief will run his head into the noose yet.
Hy het sy kop laat hang.He has lost courage.
Ek sal hom 'n gat in die kop praat.I'll talk him round.
Kop voor die bors.Ashamed.
Ek gaan nie op my kop laat sit nie.I am not going to take things lying down.
Hy het die spyker op die kop geslaan.He hit the nail on the head.
Uit die kop ken (leer).To know (learn) by heart.
Hy het my dit voor die kop gegooi.He cast it into my teeth.
Op die kop sesuur.Exactly six o'dock.
Hy wil sy eie kop volg.He wants to have his own way.
Moenie kop uittrek nie.Don't back out.
Dit het my laat kop krap.It made me think.
Kop en punt.Head to foot.
Hy is koppig.He is stubborn.
As dit gebeur laat ek my kop afkap.If that happens, I'll eat my hat.
Ek sal die gerug (indruk) die kop inslaan.I'll knock the rumour on the head.
Hy het 'n goeie kop.He has a good head on his shoulders.
Van kop tot tone.From head to foot.
Kort en bondig.Short and to the point.
Kort en dik.Thickset.
Kort en klein slaan.To smash to smithereens.
Kort van draad.Quick-tempered.
Kort gelede.A short time ago.
Kort na mekaar.Within a short time (OR) soon after each other.
Iemand te kort doen.To wrong someone.
Te kort skiet.To fall short (of the mark).
Kos en inwoning.Board and lodging.
Sy kos verdien.To earn (make) a living.
Dit kos tyd.It takes time.
Hoeveel kos dit?What is the price of this?
Sy woorde was nog nie koud nie.He had hardly uttered the words when.
So maer soos 'n kraai.As thin as a rake.
In die krag van sy lewe.In the prime of life (OR) in his prime.
Met alle krag.With might and main.
Die wet sal aanstaande jaar van krag word.The law will come into force next year.
In 'n kring gaan staan.To form a circle.
Hy het donker kringe onder die oë.He has dark rings under the eyes.
Die lyne kruis hier.The lines intersect here.
Ek sal hom kry.1'll pay him out.
Verkoue kry.To catch a cold.
Ek kon hom nie te sien kry nie.I could not get hold of him.
Hy bedoel geen kwaad nie.He means no harm.
Kwaad stig.To cause mischief.
Van kwaad tot erger.From bad to worse.
Kwaad met goed vergeld.To return good for evil.
Hy is 'n kwaai ou man.He is a bad-tempered old man.
Ek neem jou nie kwalik nie.I don't blame you.
Kwalik in staat om.Hardly able to.
'n Kwessie van tyd.A matter of time.
Buite die kwessie.Out of the question.


L

Hy was laas nog tuis.The last time I heard of him, he was still at home.
In die laaste tyd is ek baie besig.I am very busy nowadays.
In die laaste jare.In recent years.
Dit laat my dink aan jare der jare gelede.It reminds me of many vears ago.
Jy's laat as jy so dink.You're mistaken if you think so.
Jy moet hom laat werk want hy is lui.You must make him work, for he is lazy.
Laat hom met rus.Leave him in peace (alone).
Laat dit maar daarby.Leave it at that.
Ek laat dit my nie vertel nie.I don't believe it.
Hy het 'n pak klere laat maak.He has had a suit made.
My pa sal vir hom 'n huis laat bou.My father will have a house build.
Hy het sy mangels laat uithaal.He had his tonsils removed.
Laat my staan.Leave me alone.
Hy het die dokter laat haal.He sent for the doctor.
Hy het die drank laat staan.He gave up drink.
Ek kon my lag nie hou nie.I could not help laughing.
Hy het hom slap gelag.He split his sides with laughter.
Ek het groot lag vir hom gekry.He amused me immensely.
Dit is 'n landsaak.It is a matter of national importance.
Sy gesels land en sand aanmekaar.She talks incessantly.
Te land en te water.Bv land and sea.
Hy het op sy kop te lande gekom.He landed on his head.
Hoe langer hoe beter.The longer, the better.
Hoe langer hoe vinniger.Faster and faster.
Hy is al lank siek.He has been ill for a long time.
Hy's lank in die land.He knows the ropes.
Jy moes dit lankal gedoen het.You should have done it (a) long (time) ago.
Ek het hom lank laas gesien.I haven't seen him for a long time.
Hy is net 'n las.He's just a nuisance.
Dis 'n lastige kind.It's a troublesome child.
'n Laspos.A nuisance.
Die wind het gaan lê.The wind has dropped (gone down).
Moenie uit die venster lê nie.Don't lean out of the window.
Die bed lê lekker.The bed is comfortable.
Daar lê die ding.That's just it.
Hulle kan goed leef.They are quite well off.
Hy is 'n leegloper.He is a loafer.
Die tyd sal leer.Time will tell (show).
Ek het hom goed leer ken.I got to know him well.
Hy leer vir dokter.He's studying medicine.
'n Lekker lewe lei.To lead an easy life.
Ons moes lelik soebat.We had to plead for all we were worth.
Hy het my laat les opsê.He took me to task.
Ek moes vandag les opsê.I had a hard time today.
Let op my woorde!Mark my words!
'n Stryd op lewe en dood.A life and death struggle.
Jou lewe laat.To lay down your life.
In die lewe roep.To bring into being.
Hy byt sy naels tot in die lewe.He bites his nails to the quick.
Ek moet liewer gaan.I had better go.
Ek wil liewer gaan.I had rather go (I would rather go).
Toe gaan daar 'n lig vir my op.Then it dawned on me.
Hy het die saak lig opgeneem.He made light of the matter.
'n Mens vergeet dit lig.We are inclined to forget it.
Hy het sy hart op die lippe.He wears his heart on his sleeve.
Hy praat met lof van haar.He speaks highly of her.
Dit strek hom tot lof.It does him credit.
Die perde het op loop (hol) gegaan (gesit).The horses bolted.
Jy loop gevaar om gedood te word.You run the risk of being killed.
Hy het die loop geneem.He beat a retreat (OR) he ran away.
Gevoelens loop hoog.Feeling is running high.
Hy het teen my vasgeloop.He bumped into me.
As hy nie oppas nie, sal hy hom vasloop.If he is not careful, he'll get into trouble.
Die jaar loop ten einde.The year is drawing to a close.
Los werkies.Odd jobs.
Laat los!Let go!
'n Los gerug.A wild rumour.
Ek het lus om dit te doen.I feel inclined to do it (OR) I have a mind to do it.
Hou jou lyf reg.Prepare yourself for.
Dit lyk na reën.It looks like rain.
Dit lyk vir my.It seems to me.


M

Ek het daar niks mee te maak nie.It's none of my business.
Die maan groei.The moon waxes.
Die maan neem af.The moon wanes.
Sy plaas gaan na die maan.His farm is going to the dogs (to rack and ruin).
Dit was donkermaan.It was a moonless night.
'n Maanligaand.A moonlight night.
Hy was maar te bly.He was only too glad.
Watter maat skoen dra jy?What size do you take in shoes?
By die groot maat.Wholesale.
By die klein maat.Retail.
Op die maat van die musiek.To the beat of the music.
Sy maters is dood.No one can hold a candle to him.
Wat makeer hy?What is the matter (wrong) with him?
Daar makeer tien perde.There are ten horses missing.
Dit was n geveg van man teen man.It was a hand to hand battle.
Die skip het met man en muis gesink.The ship sank with all on board.
Hy kan sy man staan.He can hold his own.
Hy is mank in die een been.He is lame of a leg (OR) he has a lame leg.
Hy loop mank.He limps.
Maer vleis.Lean meat.
'n Maer persoon.A thin (gaunt) person.
Hy het lelik deur die mat geval.He made a bad mistake (blunder).
Dit is niks meer as reg nie.It is only right.
Ons het met drie punte verloor.We lost by three points.
Na my mening.In my opinion.
Sy spel verbeter met die dag.His play is improving day by day (by the day).
Hy het met 'n motor gereis.He travelled by car.
In die middel van die wêreld wees.To be at a loss.
Van minder belang.Of minor importance.
Op sy minste.At (the) least.
Op die oomblik.At the moment.
Hy het nie die minste beswaar gemaak nie.He did not object at all.
Ten minste.At least.
Nie in die minste nie.Not at all (OR) by no means.
Hy het dit mis.He is making a mistake.
Hy het misbruik van my goedheid gemaak.He took advantage of (abused) my kindness.
Hy het 'n misdaad begaan.He committed a crime.
Sy gaan nie met die mode saam nie.She does not follow the fashion.
Dis nie die moeite werd nie.It is not worth while.
Dis die moeite werd om te gaan.It's worth going.
Hy sal nie die moeite doen om 'n brief te skryf nie.He will not go to the trouble of writing a letter.
Moeite doen met jou werk.To take pains with your work.
Ek is jammer om dit te moet doen.I am sorry to have to do it.
Hy het sy mond verbrand.He put his foot into it.
Met die mond vol tande staan.To be tongue-tied.
Hy is nie op sy mond geval nie.He has a ready tongue.
Op 'n mooi manier.Politely.
Moord en brand skree.Raise the hue and cry (OR) cry blue murder.
Môre oor agt dae.Tomorrow week.


N

Sy stem is iets om na te luister.His voice is worth listening to.
Almal op een na.All but one.
Op een na die jongste.The second youngest.
Hy het my te na gekom.He offended (insulted) me.
'n Mens kan hom deur 'n naald (ring) trek.He is spick and span.
Mense van naam.People of note.
Dit lyk te naar.It looks too bad.
Dit maak my naar.It makes me sick.
Wat 'n naarheid!What a terrible business!
Jou naarheid!You wretch!
Hy het naby (by) die dood omgedraai.He was at death's door.
Hy kom nie naby sy broer nie.He is not a patch on his brother.
Ek sal dit op my neem.I shall undertake it.
Neem julle plekke in.Take your seats.
Dit kom hierop neer.It amounts to this.
Hy kom altyd op dieselfde ding neer.He always harps on the same thing.
Ek sal jou nek omdraai.I'll wring your neck.
Jy praat deur jou nek.You are talking through your hat.
Op iemand se nek lê.To outstay your welcome.
Hy lê op my nek.He is a burden on me.
Die voëls maak nes.The birds are nesting.
hy het die snuf in die neus gekry.He got wind of it.
Vlak voor jou neus.Under your very nose.
Lelik in die nood wees.To have the wind up (OR) be very much afraid.
Nou die dag.Recently (OR) the other day.
Nugter weet.Goodness knows.


O

Wat 'n oes vent is hy tog!What a miserable fellow he is!
Die oes inhaal.To gather in the harvest.
'n Dag of wat gelede.Some days ago.
Dit was nie lank nie of ek was aan die slaap.It was not long before I was (fell) asleep.
Al om die ander dag.Every second day.
Om die beurt.In turn (OR) alternately.
Dit is my om 't (die) ewe.It is immaterial to me.
'n Draai omgaan.To turn a corner.
Gaan asseblief by die huis om.Please call at the house.
Daar is 'n gerug in omloop dat ....It is rumoured that....
Plekke omruil.To change places.
Omstreeks.More or less (OR) about.
Myle in die omtrek.For miles around.
Onder die omstandighede.Under the circumstances.
Sonder trane.In tears.
Hy woon onder die Italiane.He lives among the Italians.
Soos die ongeluk dit wou hê.As ill luck would have it.
Dit was my ongeluk dat.It was my misfortune that.
In ongenade by iemand wees.To be in someone's bad books.
Ons is dertig seuns.There are thirty of us boys.
Woorde ontbreek my om.Words fail me to.
Hy het my ontglip.He gave me the slip.
Help my dit onthou.Remind me of it.
Hy het onverwags op my afgekom.He took me unawares.
Ek het geen oog toegemaak nie.I did not sleep a wink.
Jy moet hom in die oog hou (die oog op hom hou).You must keep an eye on him.
Die oë knip.To blink (the eyes).
Onder vier oë sien.To see (interview) privately.
Sand in die oë strooi.To throw dust in the eyes of (OR) deceive.
Jy moet dit voor oë hou.You must bear it in mind.
In die oog kry.To catch sight of.
Met die blote oog.With the naked eye.
Op die oog.Outwardly (OR) apparently (OR) superficially.
Uit die oog verloor.To lose sight of.
In die oog hê.To have in mind.
Met die eerste oogopslag.At (the) first glance.
Wat ook al gebeur.Whatever happens.
Die toekoms staan vir jou oop.The future is yours.
Die ore laat hang.To be downhearted.
Die ore sluit vir.To be deaf to.
My ore tuit.My ears tingle (OR) burn.
Een en al ore wees.To be all ears.
Hy het tot agter die ore rooi geword.He blushed to the roots of his hair.
Hy is tot oor die ore verlief.He is over head and ears in love.
Tot oor die ore in die werk wees.Up to the eyes in work.
'n Ope oor hê vir.To give a ready ear to.
Oor vyf minute.In five minutes.
Oor 'n maand.A month hence.
Hierdie kleure kom nie ooreen nie.These colours don't match.
In ander hande oorgaan.To change hands.
n Geweer oorhaal.To cock a gun.
Ek sal hom oorhaal om saam te gaan.I shall persuade him to come along.
Hy het die oorhand gekry.He gained the upper hand.
Ek sal met hom oorleg pleeg.I shall consult him.
Jy is die oorsaak dat ek gedruip het.You are the cause of my failing.
Ek is deur die slaap oorval.I was overcome by sleep.
Almal op een na.All but one.
Dit het nooit by my opgekom nie.It never struck me (OR) it did not occur to me.
'n Skok opdoen.To receive a shock.
Ons kan nie teen die wind opkom nie.We could make no headway against the wind.
Kom jy vir hom op?Do you take his part?
Hy het dit goed opgeneem.He took it in good part.
Hy het dit verkeerd opgeneem.He took it amiss (OR) misunderstood it.
Hy het sy kraag opgeslaan.He turned up his collar.
Ons het die tent opgeslaan.We pitched the tent.
Die koring slaan al op.The wheat is coming up.
Slaan jou oë op na die berge.Lift up your eyes to the hills.
Hy is deur 'n opslagkoeël getref.He was hit by a ricochet bullet.
'n Boek opsom.To summarise a book.
'n Debat opsom.To sum up a debate.
'n Persoon opsom.To size up a person.
Die weer steek op.It is working up for rain.
Hy het my opgesteek om dit te doen.He put me up (instigated me) to do this.
Hy het as spreker opgetree.He addressed the meeting.
Jy moet nou optree.You must now take action.
Sy trek haar neus vir hom op.She turns up her nose at him.
Ons het teen die vyand opgetrek.We marched against the enemy.
Die trein is ontspoor.The train was derailed.
Hy het sy skouers opgetrek.He shrugged his shoulders.
Hy het soos 'n os neergeslaan.He fell like a log.
Van die os op die jas (esel).By the way (to change to a nonrelated topic).
Van die os op die esel spring.To talk disconnectedly.
Ou brood.Stale bread.
Dis sewe-uur op my horlosie.It's seven o'clock by my watch.


P

Gee pad vir hom.Get out of his way.
Op die verkeerde pad bring (lei).To lead astray.
Op die regte pad hou.To keep straight.
In die pad steek.To dismiss (OR) send packing.
Hy is 'n opgeblaasde padda.He is a conceited fool.
Hy het sak en pak verdwyn.He disappeared bag and baggage.
Hy is 'n pap kêrel.He is a weakling.
Sit dit op papier.Put it in writing.
Hy kies party vir jou teen my.He sides with you against me.
Dit pas in sy kraam.It suits his purpose.
Die pak pas my.The suit fits me.
Dit pas jou nie om met hulle om te gaan nie.It doesn't become you to associate with them.
Daardie hoed pas nie by jou klere nie.That hat does not match (with) your clothes.
Hulle pas nie by mekaar nie.They do not suit each other.
Die skoen pas jou, daarom word jy kwaad.The cap fits, that's why you get angry.
Ons is van plan om 'n jaarblad uit te gee.We intend publishing an annual.
Pas op vir die trein.Look out for the train.
Die leeu pyl op my af.The lion makes straight for me.
Jy kan nie op hom peil trek nie.You can't rely on him.
Ons peil die diepte.We sound (plumb) the depth.
Klein van persoon.Of small figure (size) (OR) small in stature.
Moenie met die masjien peuter nie.Don't tamper with the engine.
Iemand om jou pinkie draai.To twist someone round your (little) finger.
'n Plan uitdink.To devise a plan.
Met die plan om.With the intention of.
Glad nie 'n slegte plan nie.Not a bad idea.
Ek was platsak.I was penniless.
Iemand op sy plek sit.To put someone in his place.
Neem plek (plaas) op 'n stoel.Sit down. (OR) Have a chair.
Doen my die plesier.Do me the favour.
Ons het dit vir die plesier gedoen.We did it for fun.
'n Pond botter.A pound of butter.
Toe het die poppe gedans.Then the fat was in the fire.
Oor die pos.By post.
Hy is nie by sy positiewe nie.He's not in his senses (OR) not in his right mind.
Hy het sy positiewe verloor.He lost his head.
Die pot verwyt die ketel.The pot calls the kettle black.
Hy moet nou sy eie potjie krap.He must now stand on his own legs.
Dis sommer praatjies.It's idle talk.
lemand op die proef stel.To put someone to the test.
Hy stel my geduld op die proef.He taxes my patience.
Hy kon die proef nie deurstaan.He could not stand the test.
Kort proses maak met.Make short work of.
Op prys stel.To appreciate (OR) value highly.
Publiek verkoop.To sell by public auction.
Op die punt van my tong.On the up of my tongue.
Hy het die saak punt vir punt behandel.He dealt with the matter point by point.
Die besprekinge het 'n dooie punt bereik.Discussions have reached a dead-lock.
Soos 'n pyl uit die boog.As swift as an arrow.


R

Ten einde raad wees.To be at one's wit's end.
Die spoor byster raak.To be at a loss (to be at sea).
Die honde het van die spoor geraak.The hounds lost the track.
Hy het van sy verstand geraak.He lost his reason.
Dit raak iou nie.It does not concern you.
Slaags raak.To come to blows.
Dit was 'n raak hou.That blow went home.
Die rand van 'n hoed.The brim of a hat.
Op die rand van die afgrond.On the brink of a precipice.
Vol tot aan die rand.Full to the brim.
Aan die rand van die graf.On the verge of death.
Op die rand van die woestyn.On the fringe of the desert.
Die rede is dat jy lui is.The reason is that you are lazy.
'n Reeks berge ( 'n bergreeks).A chain of mountains (a mountain range).
'n Reeks gebeurtenisse.A train (series) of events.
In die reël.As a rule.
Hy is nie heeltemal reg nie.He is half-witted (OR) he is not all there.
'n Regte domoor.A real dunce.
Kan jy alleen regkom?Can you manage alone?
Ek kom reg met hom.I get on with him.
So reg soos 'n roer.As fit as a fiddle.
Hy is regs.He is right-handed.
Draai regs.Turn to the right.
Kry jy dit reg?Can you manage it?
Kom jy reg?Can you manage?
Regsom keer.Right about turn.
Die dae rek.The days are lengthenung.
Daarop het ek nie gereken nie.I did not bargain for that.
'n Rekening vereffen.To settle an account.
Jy moet rekening hou met sy ouderdom.You must take his age into consideration.
Op rekening koop.To buy on credit (account).
Jy sal jou rieme styfloop.You'll find yourself in hot water.
Hy lê die rieme neer.He takes to his heels.
'n Geweer op iemand rig.To point a gun at someone.
Iets in die lewe roep.To call into being.
Hy is aan die roer van sake.He is at the helm.
Roer jou.Hurry up.
So reg soos 'n roer.As fit as a fiddle (OR) as right as rain.
Dit roer hom diep.He is deeply moved.
'n Rol speel.To play a part.
In die rug aanval.To attack in the rear.
In ruil vir.In exchange for.
'n Ruim keuse.A wide choice.
Hulle het dit nie ruim (breed) nie.They can hardly make ends meet.
Met rukke en stote.By fits and starts.
Iemand in die wiele ry.To put a spoke in someone's wheel.
Na ryp beraad.After due consideration.


S

Die son sak.The sun sinks.
Hoe staan sake?How are things?
Bemoei jou met jou eie sake.Mind your own business.
Gedane sake het geen keer nie.Don't cry over splt mSlk.
Hy gaan 'n saak maak.He will go to law.
Dit maak geen saak nie.It does not matter.
Dit is nie ter sake nie.It is not to the point (OR) it is irrelevant.
Dit sê niks.That means nothing (proves nothing).
Dit wil nie sê nie ....That does not mean... (imply).
Ek sê nie te veel nie.I do not exaggerate.
So gesê, so gedaan.No sooner said than done.
Aan die see.By the sea (OR) at the seaside.
Die seën uitspreek.To pronounce the benediction.
Hy is seker nou tevrede.I suppose he is satisfied now (OR) he's probably satisfied now.
Hy moet self kom.He must come in person.
Dit spreek vanself.It goes without saying (OR) it stands to reason.
Iemand se siel uittrek.To tease (OR) annoy someone.
Ek het hom sien hardloop.I saw him running.
Deur die vingers sien.To overlook.
Ek ken hom van sien.I know him by sight.
Ek sien daarna uit om te gaan.I am looking forward to going.
Hou al jou sinne bymekaar.Keep your head- be alert.
Jou sin kry.To have your way.
Hy het nie sin daarin nie.It is not to his liking.
Daar is g'n sin in jou woorde.There is no sense (meaning) in your words.
Hy is van sy sinne af.He is out of his mind (OR) he is of his head.
Ek het weer by my sinne gekom.I regained consciousness.
Die pak sit goed.The suit fits well.
Hy sit daar goed in.He is well off.
Dit sit in die bloed.It runs in the blood (family).
Dit sit nie in sy broek nie.He does not have it in him (OR) it is not in him.
Ek sit hom agterna.I follow him.
Ek skaam my dood as dit gebeur.I should die of shame if that were to happen.
Hy het sy ouers in die skande gesteek.He disgraced his parents.
Hy was skaars weg toe ek opdaag.He had scarcely gone before (when) I arrived.
Hy strek sy ouers tot skande.He is a disgrace to his parents.
Jy skat my te hoog (laag).You over-estimate (underestimate) me.
Sy skel altyd op die kinders.She always scolds the children.
Hy trek 'n skewe gesig.He pulls a wry face.
Hy het my skeef aangekyk.He looked at me with displeasure (OR) looked askance at me.
Jou das sit skeef.Your tie is not straight.
Die hout trek skeef.The wood is beginning to warp.
Hy het die feite skeef voorgestel.He misrepresented the facts.
Agter die skerms.Behind the scenes.
Laat skiet die riem.Pay out more rope (OR) let go the rope.
Die plant skiet wortel.The plant takes root.
Die plante skiet saad.The plants are going to seed.
Die bloed het na haar wange geskiet.The blood rushed to her face.
'n Saak skik.To settle a matter.
As dit my skik (pas).If it suits me.
Skik jou na jou lot.Be resigned to your fate.
Skik jou na omstandighede.Adapt yourself to circumstances.
Skik (rangskik) die blomme in die vaas.Arrange the flowers in the vase.
Aartappels met die skil kook.To boil potatoes in their jackets.
Piesangskille.Banana peels.
Aartappelskille.Potato parings.
As die skoen jou pas, trek hom aan.If the cap fits, wear it.
Die stoute skoene aantrek.To pluck up courage (OR) take the bull by the horns.
Die skoene druk.The shoes pinch.
Uit die skool klap.Blab (OR) tell tales out of school.
Toe die skoot val.When the shot rang out.
Onder skoot kom.To come within range.
'n Skraal wind het gewaai.A cutting (biting (OR) bleak) wind blew.
Skraal grond.Poor soil.
'n Skraal persoon.A thin (gaunt) person.
Skrale troos.Poor consolation.
Soos 'n maer vark skree.To squeal like a stuck pig.
Met skrik vervul.To strike terror into.
Die perd het vir die motor geskrik.The horse shied at the car.
Een keer in 'n skrikkeljaar.Once in a blue moon.
Die skuim van die samelewing.The dregs of society.
Hy het geskuimbek van woede.He fosmed at the mouth with rage.
Hy dra al die skuld.He bears all the blame.
Hy het my die skuld gegee.He blamed me.
Hy het skuld gemaak.He ran into debt.
Dit was nie my skuld nie.It was not my fault.
Ek het daarin geslaag om van die motor ontslae te raak.I succeeded in getting rid of the car.
Die oorlosie (klok) slaan.The clock strikes.
Die pols slaan.The pulse beats.
Die hand aan eie lewe slaan.To take one's life (OR) to commit suicide.
'n Blik op iemand slaan (werp).To glance at someone.
Op die vlug slaan.To take to flight.
Hy slaan munt uit ons foute.He turns our mistakes to account (makes capital out
of). Dit was 'n harde slag vir hom.It was a hard blow to him.
Elke slag.Every time.
'n Slag slaan.To make a bargain.
Slag vir slag.Time after time (OR) time and again.
Van slag af wees.To be in bad form.
Sonder slag of stoot.Without striking a blow.
Iemand sleg maak.To speak ill of a person.
Iemand slegsê.To give a person a piece of one's mind.
Die slegste van iets af kom.To come off second best.
Agter slot en grendel.Under lock and key.
Dit smaak lekker.It tastes good.
Sny die vleis stukkend.Cut up the meat.
Sy sny die vleis aan tafel.She carves the meat at table.
Is dit al so laat?Is it as late as that?
Hy het so iets gesê.He said something like that.
Hy soek nooit na 'n woord nie.He is never at a loss for a word.
Hy soek rusie.He tries to pick a quarrel.
Hy is sommer 'n gek.He's just a fool.
Jy kan nie kom sonder om te vra nie.You may not come without asking.
Soos dit moes gebeur.As fate would have it.
Ek is soos my broer want ek dink soos hy dink.I am like my brother for I think as he does.
Ouers sorg vir hul kinders.Parents provide for their children.
Hy sorg vir die perde.He looks after the horses.
Hy het die kinders aan my sorg toevertrou.He left the children in my charge (OR) entrusted them to me.
Jy moet sorg dat hy kom.You must see to it that he comes.
'n Strik span ('n slagyster stel).To set a snare (trap).
Perde voor 'n kar spm.To harness (inspan) horses.
Hy laat nie met hom speel nie.He is not to be trifled with.
Die wysie het my deur die kop gespeel.The tune ran through my head.
Hy sit alles op die spel.He stakes everything.
Jou reputasie is op die spel.Your reputation is at stake.
Soos 'n groot speld verdwyn.To disappear on the sly.
Die honde het die spoor bystergeraak.The dogs lost the scent.
Die dief het g'n spoor nagelaat nie.The thief left no trace.
Die honde hou die spoor.The dogs are following the track (trail).
Die hond het die spoor gevind.The dog picked up the scent.
Hy het sy spore uitgewis.He covered up his tracks (removed all traces).
In die saal spring.To mount (OR) to leap into the saddle.
Die konsert sou om 8-uur begin.The concert was due (scheduled) to start at 8 o'clock.
Oor die draad spring.To clear the fence.
Dit spreek vanself.It stands to reason.
Ek is spyt dat ek die verandering gemaak het.I regret having made the change.
Sy kanse staan goed.He stands a good chance.
Hy staan op die punt om te gaan.He is on the point of going.
Hy staan daarop.He insists on it.
Hy het geen steek werk gedoen nie.He did not do a stitch of work.
Hy het my in die steek gelaat.He left me in the lurch.
Jouself in die skuld steek.To run into debt.
'n Wekker stel.To set an alarm-clock.
Hy het sy stem verhef.He raised his voice.
Tot stemming oorgaan.To proceed to the vote.
Alles sal tot stof vergaan.Everydung will turn to dust.
Iemand voor stok kry.To rebuke a person (OR) haul a person over the coals.
Vir straf moes hy agterbly.As a punishment he was not allowed to go.
Dit het straf gereën.It rained heavily.
Hy is vol streke.He is full of devilment (OR) up to all kinds of tricks.
Iemand 'n streep trek.To play a trick on someone (OR) to do someone an ill turn.
Dit strek jou tot eer.It does you credit.
Die mense stroom na die vergadering.People flock to the meeting.
Geld het ingestroom.Money poured in.
Die reën val in strome.The rain pours down.
Tien stuks vee.Ten head of cattle.
Hy het my van my stuk gebring.He put me out.
'n Stukkie kos.A bite of food.
Stukkie vir stukkie.Bit by bit.
Aan (agter) die stuur sit.To be at the wheel.
Ek het om 'n geweer gestuur.I sent for a rifle.
'n Sug slaak.To heave a sigh.
Swaar van tong.Slow of speech (tongue) (OR) thick tongued.
Iemand swartsmeer.To speak ill of someone.


T

Hy is wel ter tale.He is a fluent speaker.
Met lang tande eet.To toy with one's food (OR) eat without relish.
Op jou tande byt.To set one's teeth.
Sy dae is getel.His days are numbered.
Ten onder gaan.To be ruined (OR) go to rack and ruin (OR) go to the dogs.
Die teuels laat skiet.To give (a horse) the reins (OR) give free scope (re in to.)
In een teug.At a gulp.
Hy het op sy tone deur die huis geloop.He tiptoed through the house.
Hy slaan 'n hoë toon aan.He rides the high horse.
Hy wil graag die toon aangee.He likes to take the lead.
Tou opgooi.To give in (OR) throw up the sponge.
Op tou sit.To set on foot.
Dit traak jou nie.It's none of your business.
Die dief sit agter die tralies.The thief is behind the bars (locked up).
Maatreëls tref.To take measures.
Hy trek aan sy pyp.He puffs at his pipe.
Die lug trek toe.The sky is becoming overcast (cloudy).
Sy bors trek toe.He has a cold on the chest.
Laat die tee trek.Allow the tea to draw.
Ek het 'n tand laat trek.I had a tooth extracted.
Dit sal blare op die vel trek.It will raise blisters on the skin.
Hy verkoop twak.He talks nonsense.
Dit kos baie tyd.It takes much time.
Op vaste tye.At regular times.
Teen daardie tyd.By that time.


U

Uit wanhoop.In despair.
Uit ryk ouers gebore.Born of wealthy parents.
Uit sy eie.Of his own accord.
Uit agterlosigheid.Through carelessness.
Uit ervaring.By experience.
Uit 'n glas drink.Drink from a glass.
Hy is op sy uiterste.He is at death’s door.
Hy het met die saak uitgekom.He brought the matter to light.
Kom uit vir jou misdaad.Admit your crime.
Die waarheid sal uitkom.The truth will become known (OR) truth will out.
Ons het na sy koms uitgesien.We looked forward to his coming.
Hy het onverwags daar uitgeslaan.He turned up there unexpectedly.


V

Dit val my swaar.I find it difficult.
Daar val nie aan te dink nie.It is out of the question.
Sy het die bord laat val.She dropped the plate.
Dit val in die smaak.It is popular.
Moenie 'n woord laat val nie.Don't breathe (drop) a word.
Hy is van sy geld beroof.He was robbed of his money.
Hy het van my geld gesteel.He stole some money from me.
'n Vriend van my (ons, hulle).A friend of mine (ours, theirs).
'n Vriend van jou (hom, haar).A friend of yours (his, hers).
'n Gedig van Shelley.A poem by Shelley.
Gee vir my van jou lekkers.Give me some of your sweets.
Huil van blydskap.Weep for joy.
Hy kom ver vandaan.He has come a long way.
Hy is nie vandag se kind nie.He is no chicken.
Vars aartappels.New potatoes.
Vars eiers.New-laid eggs.
'n Vaste gewoonte.A regular habit.
'n Vaste reël.A fixed rule.
Vaste slaap.Sound sleep.
Die hond lê vas.The dog is chained up.
Ons het in die modder vasgesit.We got stuck in the mud.
Jy sal jou vasloop.You'll get into trouble.
Die skip het op 'n sandbank vasgeloop.The ship ran aground on a sandbank.
Hy het teen 'n paal vasgeloop (vasgery).He collided with a pillar.
Hy het die deksel vasgeslaan.He nailed down the lid.
Hy het uit sy vel gespring van blydskap.He was beside himself with joy.
Hy is uit die veld geslaan.He was quite at a loss.
Ek sal met hom in verbinding tree.I shall get into touch with him.
Hy was verdiep in 'n boek.He was absorbed in a book.
Ons sou verkies om te gaan.We should prefer to go.
Ek wil verboed dat dit gebeur.I want to prevent it from happening.
Dit het veroorsaak dat hy val.It caused him to fall.
Hy verlang huis toe.He is homesick.
Hy is met verlof.He is on leave.
Ek laat my nie van jou vermaak nie.I can do without you.
Hy is verreveg nie so sterk soosjy nie.He is by no means as strong as you are.
Ek vra jou om verskoning.I beg your pardon (I apologize).
Hy het van sy verstand af geraak.He lost his reason.
Hulle het tot armoede verval.They,were reduced to poverty.
Die huis het verval.The house has fallen intodisrepair.
Oortreders sal vervolg word.Trespassers will be prosecuted.
'n Vervolgverhaal.A serial.
Jy verwar hom met sy broer.You mistake him for his brother.
So waar as vet.As sure as fate.
Vind jy sy gedrag goed?Do you approve of his conduct?
Ek vind geen baat by die dokter se medisyne nie.I do not benefit by the doctor's medicine.
Ek is, nie daarvoor te vinde nie.I am not in favour of it (I do not approve of it).
Hy het lang vingers.He is light-fingered.
Hy sal dit nie deur die vingerssien nie.He will not overlook it.
Iemand op sy vingers tik.To rap a person over the knuckles.
Moenie vir hom lag nie.Don't laugh at him.
Gesond soos 'n vis.Fit as a fiddle.
Die diere is goed van vleis.The animals are in good condition.
In die vlug skiet.To shoot on the wing.
Op die vlug ja.To put to flight.
Op die vlug slaan (gaan).To take to flight.
Op goeie voet.On good terms.
Voor die voet.Without exception.
Op vrye voete stel.To set free.
Jou uit die voete maak.To take to flight.
Voete in die wind slaan.To take to flight (take to one's heels).
Vol punte behaal.To score full marks.
Hy voorsien in al ons behoeftes.He supplies all our needs.
Hulle is weer goeie vriende.They have made it up again.
Jy ken hom aan sy vriende.You know him by his friends.
Die vuur aanblaas.To fan the fire (flames).
Ons het die vuur gestaak.We ceased fire.
Ons het die vuur gestook.We added fuel to the fire.
Tussen twee vure.Between the devil and the deep blue sea.
Die gras het vuur gevat.The grass caught fire.


W

Ek heg geen waarde aan sy woorde nie.I attach no value to his words.
Ter waarde van R100.To the value of R100.
Iemand die waarheid vertel.To give someone a bit of one's mind.
Die waarheid verbloem.To mince matters.
Die naakte waarheid.The plain truth.
Agter die waarheid kom.Get at the truth.
Die kans waarneem.To seize the opportunity.
Die huishouding waarneem.To keep house.
Iemand anders se pligte waarneem.To take over the duties of somebody else.
Op wag staan.To be on guard.
Hy weet nie wat hom te wag staan nie.He does not know what is in store for him.
Hy het my laat wag.He kept me waiting.
Met wapengeweld.By force of arms.
Na die wapens gryp.To take up arms.
Die wapens neerlê.To lay down arms.
Onder die wapens roep.To call to arms.
In die war bring.To confuse (put out).
In diep water raak.To get into trouble.
Soos water en vuur wees.To be sworn enemies.
'n Skip te water laat.To launch a ship.
Stille water diepe grond.Still waters run deep.
Heen en weer.To and fro.
'n Mens kan nooit weet nie.One can never tell.
Ek kom met hom oor die weg.I get on well with him.
Die dief weg met die geld.The thief escaped (has gone) with the money.
Onderweg.On the way.
Hy is wel ter tale.He is a good speaker.
Die gedagte wen veld.The idea is gaining ground.
Hy maak 'n wêreld van haar.He makes a fuss of her.
Alles in die werk stel.To leave no stone unturned.
Ek kan daar niks uit wys word nie.I cannot make head or tail out of it.